အဓိပ္ပါယ်နှင့်အကွာအဝေး၏အမွေဥစ္စာအတွက်ဥပဒေအင္ဒုိ-ကြည့်